Anotace přednášek

 Peter Pinkas

Vývoj Vincenze Pilze pod vlivem žen

Přednáška se zaměřuje na osobní život a vliv žen na vývoj umělce Vincenze Pilze. Podnětem jejího vzniku bylo několik skandálních historek, které se tradovaly v Pilzově rodině, do které patří také autor přednášky Peter Pinkas. Naskytuje se nám tak ojedinělá možnost náhlednou sochařovu osobnost z jiné než umělecké perspektivy.   

 

Olga Kotková

Pilzův učitel Johann Gruss starší

Litoměřický malíř Johann Gruss starší (1790-1855) proslul především jako autor rozsáhlých přemaleb na slavném obraze Růžencová slavnost, který r. 1506 namaloval Albrecht Dürer. Dürerova malba byla v té době uložena v klášteře premonstrátů na Strahově, a proto její opravu měl v režii strahovský opat Jeroným Josef Zeidler, jenž restaurování nejvýznamnějšího díla strahovské obrazárny svěřil právě Grussovi.  Grussův zásah proběhl v letech 1839-1841 a brzy vzbudil rozpačité reakce, přičemž  - a to z větší části neprávem – se negativně hodnotil jeho malířský um. Příspěvek, se proto zaměřuje na zhodnocení Grussovy opravy Růžencové slavnosti; zároveň také rozebírá Grussovu malířskou tvorbu, jíž můžeme zařadit k typickým projevům doznívajícího nazarénismu.

 

Markéta Kroupová

Severočeský rodák Josef Führich (1800 – 1876) a jeho kariéra ve Vídni v letech 1834 až 1876

Příspěvek přibližuje vrcholné a pozdní dílo Josefa Führicha, největšího představitele monumentálně-náboženské malby v Rakousku – Uhersku, který byl na dlouhou dobu vymazán z českého dějepisu umění. Führich sice pobýval ve Vídni ve stejných letech jako Vincenz Pilz, ale každý náležel jiné generaci a myšlenkovým a uměleckým proudům. Führich během studií na AVU v letech 1819 – 1826 vytvořil řadu pozoruhodných oltářních obrazů pro svého mecenáše Clam-Gallase pro kostely na jeho severočeském panství. Patřil k nejtalentovanějším mladým malířům a zároveň byl zástupcem ultraromantiků obdivujících staroněmecké umění reprezentované Albrechtem Dürerem. Jeden z vrcholů Führichovy tvorby představují kresby a ilustrace pro romantické autory jako byly Tieck nebo Goethe z 20. let 19. století. Führich zažil umělecký a společenský vrchol ve 30. až 50. letech ve Vídni. Ve 30. letech namaloval několik obrazů s poetickou až naivní atmosférou s biblickými náměty, které jsou pokládány za vrchol jeho díla. Pro jeho konzervativní názory na politiku i umění se rychle vzdaloval od aktuálních uměleckých proudů. Přesto byl za svoje zásluhy povýšen do šlechtického stavu a ještě na konci života se účastnil významných státních zakázek. Vyzdvihujeme jeho schopnost poetické stylizace a zkratkovitosti, s níž propojoval sféru reálnou a ideální, skutečnost se snem a profánní a sakrální. Oceňujeme pedagogické zásluhy.

 

Jana Severinová – Karel Severin

Vincenz Pilz a Světelský oltář v Adamově

V kostele sv. Barbory v Adamově u Brna je jako boční oltář umístěn pozdně gotický tzv. Světelský oltář, pocházející původně z kláštera Zwettl v Dolním Rakousku. Do adamovského kostela jej zakoupil kníže Liechtenstein a zde byl instalován v roce 1857, tehdy byl  doplněn novogotickými sochami a dřevořezbami. Analýzou signované sochařské výzdoby kostela zámku v Lednici se podařilo jako autora těchto úprav přesvědčivě určit Vincenze Pilze.

 

Jan Galeta

Vídeňská Ringstraße a její architekti

Přednáška se v přehledu zaměří jak na urbanistický koncept vídeňské okružní třídy, tak na nejvýznamnější osobnosti, které svou architekturou utvořily její podobu (Förster, Semper, Schmidt, Ferstel, von Sicardsburg, van der Nüll). Dotkne se však i dalších architektů, kteří na Ringstraße stavěli, avšak jejichž jména nezní tak silně (Thienemann, Wielemans, Hefft atd). Jedním z motivů přednášky bude propojení vídeňské okružní třídy a jejích tvůrců s českými zeměmi a samozřejmě také s dílem Vincenze Pilze.

 

Josef Rybánský

Vzlety a pády Pilzovy kariéry

Pilzův život osobní i profesní byl plný zvratů a ne vždy zcela šťastný. Umělecké úspěchy byly podložené tvrdou prací, ani ta však nezaručila úspěch každému dílu, které vytvořil. Potýkal se s nepochopením a někdy dokonce i s protivenstvím. Jeho díla zdobí nejvýznamnější vídeňské stavby druhé poloviny 19. století, ale z budovy c. k. Dvorní opery musela být kvůli tlaku veřejnosti sejmuta. Přednáška se zaměří na Pilzovy zásadní umělecké úspěchy, ale i nezdary.

 

Josef Rybánský

Pokusy o vybudování Pilzova pomníku ve Varnsdorfu

Osudy pomníku významného rodáka jsou stejně pestré jako jeho život. Spolek vážného a veselého umění začal usilovat o jeho vybudování již v roce 1905. Přednáška shrnuje proces vzniku, odhalení a zániku Pilzova památníku ve Varnsdorfu. 

 

 


Kontakt

Oblastní muzeum v Děčíně POBOČKA VARNSDORF

Legií 2574
Varnsdorf
407 47


Tel. +420 723 206 107
Tel. +420 412 334 107